תקן מספר 22, העוסק בשומה של קרקע שאינה מאושרת לבנייה

מטרת התקן החדש, שנערך בשיתוף עם הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, היא לסייע ולשפר את המידע הניתן לציבור והשקיפות לגבי קרקע חקלאית כך שמשקיע שמעוניין לרכוש קרקע חקלאית יהיו לפניו כל הנתונים הרלוונטים לגבי אותה קרקע.

מועצת שמאי המקרקעין שבמשרד המשפטים פרסמה היום לעיון והערות הציבור את טיוטת תקן מספר 22, העוסק בשומה של קרקע חקלאית, המשווקת לציבור מתוך ציפייה שתאושר בה בנייה בעתיד.

על פי התקן השמאי יחויב לאמוד את ערך הקרקע במצבה הנוכחי, ולהניח כי ההפשרה המובטחת לא תאושר ולא תתקיים.

בנוסף, יבחן השמאי את התכנית לשינוי יעוד הקרקע המוצגת על ידי הגורם המשווק אותה, ובמידה ויימצא כי קיימת סבירות לאישורה והיא בת מימוש, יהיה עליו לפרט את כל התהליכים והשלבים שיש לעבור עד לאישורה מול וועדות התכנון, רשות מקרקעי ישראל ויתר הגופים הרלוונטיים, וכן לאמוד את פרקי הזמן שיידרשו להשלמת תהליכים אלה, ואת כל התשלומים והמיסים שיהיה על הרוכש לשלם לאורך הדרך לשם אישור התכנית.

לצד השווי העכשווי, השמאי יקבע את השווי ההיפותטי של הקרקע, כאילו אושר שינוי ייעודה.